New Document

อาคารและสถานที่

 
 
Amazing Slider
24-06-57 เสวนาวิชาการจดหมายเหตุ
12-06-57 สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) รศ. ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
06-06-57 สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) ดร.ศุภาภาส คำโตนด
04-06-57 สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) อ.พรเทพ พัฒนานุรักษ์
27-05-57 สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) ผอ. เรวัติ อ่ำทอง)
24-04-57 ประชุม การพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุ และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ธกส.
17-01-57 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา เยี่ยมชม ภาพ Time Line วิทยาเขตศรีราชา
13-12-56 คณะทำงานเข้าร่วมอบรม เรื่อง การลงระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
12-12-56 คณะทำงานเข้าร่วมประชุม เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
18-11-56 สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า(Oral History) ผศ. จำลอง เจียมจำนรรจา
27-09-56 สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) คุณธีระนันท์ บัวเพ็ชร
26-08-56 รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เปิดนิทรรศการ "กว่าจะเป็นนนทรีศรีราชา" ในวันสถาปนา มก.ศรช. ครบรอบปีที่ 18
20-08-56 สัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) รศ. ชัยวัฒน์ ชัยกุล และคุณพิมพ์จันทร์ นุ่มหอม
14-05-56 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุและหอประวัติ ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ศาลายา
05-04-56 ประชุมคณะกรรมการหอประวัติ
12-12-55 ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
15-08-55 ประชุมการบริหารและการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายจดหมายเหตุ ม.เกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตสกลนคร
15-03-55 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19-02-55 ศึกษาดูงานการจัดทำหอประวัติ มก. ฉกส.
02-02-55 ศึกษาดูงาน หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 จดหมายเหตุ มก.
 จดหมายเหตุ วข.กำแพงแสน
 จดหมายเหตุ วข. ศรีราชา
 จดหมายเหตุ วข. ฉก.สกลนคร
 กว่าจะเป็นนนทรีศรีราชา
 เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา
 เฉลิมพระเกียรติ ๗๙ พรรษา


pr2
งานจดหมายเหตุ วิทยาเขตสกลนคร
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล
หอสมุดและหอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย
โครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล สวทช.
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอประวัติ มก.
หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

เริ่มเก็บข้อมูล :: 23/12/2013
วันนี้39
เมื่อวานนี้47
สัปดาห์นี้1518
สัปดาห์ที่แล้ว1834
เดือนนี้800
เดือนที่แล้ว1694
จำนวนผู้ชมทั้งหมด91157

หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข.ศรีราชา
ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการ
อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
เลขที่ 199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เบอร์โทร./แฟ๊กซ์ 0-3835-2623
หมายเลขภายใน 2725