New Document

อาคารและสถานที่

 
 
            ๑. รวบรวม จัดระบบ อนุรักษ์และบริการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านเอกสาร ภาพ สิ่งของ เครื่องใช้ในยุคสมัยต่าง ๆ ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกรุ่น
           ๒. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลให้แก่นักวิจัย นิสิตรุ่นหลัง และผู้สนใจทั่วไปทราบถึงประวัติและวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           ๓. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความเป็นมาและเป็นไปในอนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดทำในลักษณะของนิทรรศการแบบถาวร และนิทรรศการแบบหมุนเวียน (เฉพาะเรื่อง)