New Document

อาคารและสถานที่

 
 

รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักบริหารวิทยาการ
(คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๐๖๐/๒๕๔๐ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารโครงการจัดตั้ง
คณะและสำนักของวิทยาเขตศรีราชา สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐)
รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริการวิทยาการ
(คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๓๒๙๐/๒๕๔๒ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้บริหารคณะและสำนัก ของวิทยาเขตศรีราชาสั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒)
นายสมชาย งามยิ่งยวด
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐)
นายชาติชาย ยมะคุปต์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๓)
นายเรวัติ อ่ำทอง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)