New Document

อาคารและสถานที่

 
 

นายไพโรจน์ อุตรพงศ์
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๐๖๐/๒๕๔๐ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารโครงการจัดตั้ง
คณะและสำนักของวิทยาเขตศรีราชา สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐)
รองศาสตราจารย์ดร. มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
คณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙)
ผศ. รุจา อรุณบรรเจิดกุล
คณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
ผศ.ดร. สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ
คณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓-ปัจจุบัน)