New Document

อาคารและสถานที่

 
 

นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ
(คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๐๖๐/๒๕๔๐ เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารโครงการจัดตั้ง
คณะและสำนักของวิทยาเขตศรีราชา สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐)
รองศาสตราจารย์อำนาจ ธีระวนิช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
และ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓)
นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์
ผคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)