New Document

อาคารและสถานที่

 
 

รองศาสตราจารย์ดร. ศานติ วิริยะวิทย์
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
(คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๔๙๔/๒๕๕๐ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)
รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ชัยกุล
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๕๐ – กันยายน ๒๕๕๐
พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑
พล.ร.อ.สุพิทย์ อำนวย
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑- ปัจจุบัน