New Document

อาคารและสถานที่

 
 

รองศาสตราจารย์ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตศึกษาสถาน
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ง ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗-๘ ธันวาคม ๒๕๔๘)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ง ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)