New Document

อาคารและสถานที่

 
 

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ที่ปรึกษา

นางพิบูลศิลป์ วัทฒนะพงศ์
ที่ปรึกษา

นางสุนันทา คัมภีร์
ที่ปรึกษา

ผศ. จำลอง เจียมจำนรรจา
ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
กรรมการ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
กรรมการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
กรรมการ

คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
กรรมการ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประสานงานชุมชน
กรรมการ

นางสาวมาลี ใจตั้ง
กรรมการและเลขานุการ

นางวีณา พวงแสงชัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ