เข้าสู่ระบบ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4 โทรสาร : 0-3835-1169
 
 • คณะวิทยาการจัดการ 0-3835-2381
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0-3835-4587 ถึง 8
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 0-3835-4580-4
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 0-3835-2901
 • วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0-3835-2606 ถึง 7
 • สำนักงานวิทยาเขต 0-3835-4585
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย 0-3832-2900(2699)
 • งานประชาสัมพันธ์ 0-3835-4580 ถึง 4 (2626)
 • ห้องพยาบาล 0-3835-2612 (2638)
 • งานบริการการศึกษา 0-3835-2616 (2636)
 • งานกิจการนิสิต 0-3835-4589 (2635)
 • งานทะเบียนและประมวลผล 0-3835-4580 ถึง 4 (2624)
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-3835-2805 (2720)
 • งานห้องสมุด 0-3835-2621-23 (2724 - 2734)
 • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 2646 , 2647
   
 • รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร. ก่อโชค จันทวรางกูร) 2609
 • คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์) 2851
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) 2801
 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ) 2750
 • คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์) 2609
 • คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (พลเรือโทนิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์) 2671
 • ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ) 2604
  หมายเหตุ - ในกรณีที่ไม่พบชื่อในระบบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบงาน E-Office ของหน่วยงานเพื่อทำการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ
    - หากพบข้อผิดพลาด , ปัญหาในการใช้งานระบบ หรือ มีคำแนะนำเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ นายศรีชล ภิรมย์ลาภ เบอร์โทรสายใน 2719