หน้าแรก / เอกสาร / เอกสารประกันคุณภาพ
 
 
เอกสารประกันคุณภาพ
 
ประกันคุณภาพ

- คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับสำนัก สถาบัน ปี 2554

- ชี้แจงตัวบ่งชี้คณะ

- ชี้แจงตัวบ่งชี้สำนัก สถาบัน

- คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายใน สำหรับสถาบัน และสำนัก ปีการศึกษา 2554 -2555

- ตัวอย่าง รายงานแบบประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554

- ร่าง SAR ระดับฝ่ายฯ

- คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2556

 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.