หน้าแรก / เอกสาร / แบบฟอร์มภายใน / คลังและพัสดุ
 
 
คลังและพัสดุ
 

- แบบฟอร์มยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์

- แบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ส่งซ่อม

- แบบขอให้จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา

- ขออนุมัติหลักการ และดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีโครงการ โดยวิธีการตกลงราคา (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

- แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์

- แบบขอให้ซื้อหรือจ้าง

- แบบฟอร์มเบิกพัสดุ

- แบบฟอร์มขอให้รถยนต์

- ใบยืมวัสดุครุภัณฑ์

- ขออนุมัติจัดซื้อเร่งด่วน

- ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย

- ขออนุมัติซื้อ-จ้าง

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

- สัญญาเงินยืมด้านหน้า

- สัญญาเงินยืมด้านหลัง

- ใบ บจ.2002

- ใบรับรองแทนใบเสร็จ

- ใบเสร็จรับเงิน

- ตัวอย่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.