หน้าแรก / เอกสาร / แบบฟอร์มภายใน
 
 
แบบฟอร์มภายใน
 
งานบรรณสารและธุรการ

- แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์สำนักวิทยบริการ

- ร่างรายงานผลการจัดโครงการ

- ร่างแบบเสนอโครงการ

แบบฟอร์มเสนอ/สรุปโครงการ

- แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ

- รูปแบบการเขียนรายงานสรุปโครงการ

งานคลังและพัสดุ

- แบบฟอร์มยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์

- แบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ส่งซ่อม

- แบบขอให้จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา

- ขออนุมัติหลักการ และดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีโครงการ โดยวิธีการตกลงราคา (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

- แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์

- แบบขอให้ซื้อหรือจ้าง

- แบบฟอร์มเบิกพัสดุ

- แบบฟอร์มขอให้รถยนต์

- ใบยืมวัสดุครุภัณฑ์

- ขออนุมัติจัดซื้อเร่งด่วน

- ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย

- ขออนุมัติซื้อ-จ้าง

- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

- สัญญาเงินยืมด้านหน้า

- สัญญาเงินยืมด้านหลัง

- ใบ บจ.2002

- ใบรับรองแทนใบเสร็จ

- ใบเสร็จรับเงิน

- ตัวอย่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

งานบุคคล

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.