หน้าแรก / เอกสาร / ระเบียบงานคลังและพัสดุ / ประกาศ ระเบียบ มหสวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

- กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) 2549

- กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ฉบับที่ 2)

- กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากร และค่าตอบแทนบทความ พ.ศ. 2540

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545

- หลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์มือถือ

- กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์นอกที่ตั้งสำนักงาน (ฉบับที่ 2)

- กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับคณะวิชา สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต

- กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์นอกที่ตั้งสำนักงาน

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545

- ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายวงเงินทดรองราชการ อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบเงินรายได้

- กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)

- ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2545

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2537

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

- หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ

 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.