หน้าแรก / เอกสาร / ระเบียบงานคลังและพัสดุ / ประกาศ ระเบียบ กระทรวงการคลัง
 
 
ประกาศ ระเบียบ กระทรวงการคลัง
 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

- การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.