หน้าแรก / หน่วยงาน / ฝ่ายซ่อมบำรุง
 
ฝ่ายซ่อมบำรุง
 
เว็บไซต์
 

ma.vit.src.ku.ac.th

 
ภารกิจ
 

ฝ่ายซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เครื่องกลไฟฟ้า ลิฟต์โดยสาร เครื่องสูบน้ำ ดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและหน่วยงาน ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ฟังคำบรรยาย ซ่อมบำรุงยานพาหนะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายซ่อมบำรุง

ผังกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

 
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.