หน้าแรก / หน่วยงาน / ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
 
เว็บไซต์
 

avs.vit.src.ku.ac.th

 
ภารกิจ
 

รับผิดชอบในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

ผังกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

 
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.