หน้าแรก / หน่วยงาน / ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
 
เว็บไซต์
 

it.vit.src.ku.ac.th

 
ภารกิจ
 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวกับ การให้บริการ การควบคุม การพัฒนา ดูแลและบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร ระบบสื่อการศึกษาทางไกล ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาเขต ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องบริการคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนให้บริการด้านวิชาการ การฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรมเพื่องานบริการวิชาการ การพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์

ผังกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

 
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.