หน้าแรก / หน่วยงาน / สำนักงานเลขานุการ
 
สำนักงานเลขานุการ
 
เว็บไซต์
 

www.vit.src.ku.ac.th

 
ภารกิจ
 

สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆ ในด้านงานบริหาร - ธุรการ และงานคลัง-พัสดุ และงานนโยบายและแผน โดยประสานงานระหว่างสำนักวิทยบริการกับคณะวิชาต่างๆ และสำนักงานวิทยาเขต ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังแสดงขั้นตอนการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ

 
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.