หน้าแรก / แนะนำสำนัก / บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
 
 
บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
 
   
  ยรรยง ดำรงค์พิวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
กิตติศักดิ์ อิ่มสุด
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พลกฤต พุดกลัด
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ธีระศักดิ์ โตวงค์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เถลิงเกียรติ์ ตันใจ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
พัชราภรณ์ แป้งหอม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กิตติศักดิ์ แม่ประจิตร
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
อิทธิพล ทรัพย์ประเสริฐ
ช่างไฟฟ้า
วสันต์ ยอดพินิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พชร วงษ์วัฒนพงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ณัฐกิตต์ อนันทสุข
พนักงานทั่วไป
กลอย ขวัญจิตร์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
โกสน เง้ศิริ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
พัชรินทร์ แสงเลิศล้ำ
พนักงานทั่วไป
ประนม พิกุล
พนักงานทั่วไป
อุทัย ปานสกุณ
พนักงานขยายเสียง
         
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.