หน้าแรก / แนะนำสำนัก / บุคลากรฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
 
 
บุคลากรฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
 
   
  พนมพร สาคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
ศิรินันท์ ปิ่นทองคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สิรภัทร บุญปิยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชลธิชา แก้วมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศรีชล ภิรมย์ลาภ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สมบัติ สว่างวงค์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
สุวิชา เทศมาสา
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
 
ภาวิณี ปานหนูคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พรพิมล ปานประเสริฐแสง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
         
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.