หน้าแรก / แนะนำสำนัก / บุคลากรฝ่ายห้องสมุด
 
 
บุคลากรฝ่ายห้องสมุด
 
   
  มาลี ใจตั้ง
บรรณารักษ์
 
ระวิวรรณ สัมฤทธิ์
บรรณารักษ์
ธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์
นักเอกสารสนเทศ
วีณา พวงแสงชัย
นักเอกสารสนเทศ
ทิวา อุ่นแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พรพรรณ เกิดจั่น
นักเอกสารสนเทศ
สิริพร บ่อพิมาย
บรรณารักษ์
นัสฤมล มาเจริญ
บรรณารักษ์
อโณทัย ปั่นทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
อโนทัย เหมี้ยงหอม
บรรณารักษ์
เฉลียว ไชยเชษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กาญจนา แดนรักษ์
บรรณารักษ์
วิชุดา กุลสัมพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ทัดดาว พรมหู
บรรณารักษ์
วรินทร ศรีนวล
ช่างไฟฟ้า
สุภาวดี ไตรผักแว่น
บรรณารักษ์
   
พรพิมล ขมพุดซา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
   
         
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.