หน้าแรก / แนะนำสำนัก / บุคลากรสำนักงานเลขานุการ
 
 
บุคลากรสำนักงานเลขานุการ
 
   
  จิรารักษณ์ เปรมสมบัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
มณฑาทิพย์ วงษ์สิงห์
บุคลากร
ชลัดดา บูรณะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สวรรยา วิงวร
นักวิชาการพัสดุ
จิตรวดี สุทธิชีวะ
นักวิชาการพัสดุ
ทิพวรรณ จันทพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จุฑาพร เชื้อเงิน
พนักงานทั่วไป
สมบูรณ์ หนูเสือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปิยดา สุภารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชนิกานต์ อรรถวิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
         
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.