หน้าแรก / แนะนำสำนัก / คณะผู้บริหาร
 
 
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการ
 
       
    เรวัติ อ่ำทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการ
   
       
    พลอยณิศา ชูไกรพินิจ
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการ
   
       
    มาลี ใจตั้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
   
พวงพิศ ปะกินำหัง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
สำนักวิทยบริการ
มาลี ใจตั้ง
หัวหน้าฝ่าย
ห้องสมุด
พนมพร สาคร
หัวหน้าฝ่าย
บริการคอมพิวเตอร์
ยรรยง ดำรงค์พิวัฒน์
หัวหน้าฝ่าย
เทคโนโลยีการศึกษา
บรรเจิด แจ่มจำรัส
หัวหน้าฝ่าย
ซ่อมบำรุง
         
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.