หน้าแรก / แนะนำสำนัก / ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติความเป็นมา
 

เป็นหน่วยงานระดับสำนักประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและการพัฒนาประเทศตามลำดับ โดยมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจโดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีความต้องการของฐานการผลิตและระบบเศรษฐกิจหลัก ได้รับความเห็นชอบในหลักการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ในฐานะ 'วิทยาลัยชุมชน' ในปี พ.ศ.2539 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานราชการใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเป็นวิทยาเขตศรีราชา ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขตโดยที่มีสำนักบริการวิทยาการเป็นหน่วยงานภายใน

ระยะเวลาดำเนินการ
 

วิทยาเขตเริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2539 ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 เป็นต้นมา ทั้งนี้กำหนดแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ รายละเอียดกิจกรรมหลักที่ดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2532-2534 เริ่มดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมต่าง ๆ สำหรับการจัดตั้งคณะวิชาพร้อมกับวิทยาเขตศรีราชา โดยเฉพาะการกำหนดนโยบาย แผนงาน การจัดการศึกษาของคณะวิชา และแนวทางการบริหาร

- ปี พ.ศ.2532 เสนอขอบรรจุโครงการจัดตั้งคณะวิชาเข้าไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 แต่ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเพียง 'วิทยาลัยชุมชน'

- ปี พ.ศ. 2534 จัดทำรายละเอียดโครงการจัดตั้งเพื่อเสนออนุมัติพร้อมกับเริ่มก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของวิทยาเขตตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- ปี พ.ศ. 2535-2537 ก่อสร้างอาคารเรียนรวมของวิทยาเขตศรีราชา (อาคารสำนักบริการวิทยาการ)

- ปี พ.ศ. 2538 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(อาคารฝึกปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

- ปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งสำนักบริการวิทยาการขึ้นเพื่อจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนห้องสมุดของวิทยาเขตศรีราชาสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ และหน่วยงานวิชาการอื่น

- ปี พ.ศ. 2546 สำนักบริการวิทยาการปรับโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดภาระหน้าที่ของสำนักวิทยบริการ เหลือ 3 ด้าน คือ การให้บริการห้องสมุด การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษาและลดบทบาทด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และงานวิจัยลง

- ปี พ.ศ. 2548 ขอเสนอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น 'สำนักวิทยบริการ' และขอปรับโครงสร้างหน่วยงาน เป็น 4 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายห้องสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

- ปี พ.ศ. 2552 สำนักวิทยบริการ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน เพิ่มขึ้นอีก 1 ฝ่าย รวมเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และฝ่ายซ่อมบำรุงจนถึงปัจจุบัน

 
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.