หน้าแรก / แนะนำสำนัก / ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
ทำเนียบผู้บริหารสำนักวิทยบริการ
 
 รศ. ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๖)
 นายสมชาย งามยิ่งยวด
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐)
 นายชาติชาย ยมะคุปต์
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๓)
 นายเรวัติ อ่ำทอง
 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.