หน้าแรก / แนะนำสำนัก / รายงานประกันคุณภาพ
 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554
 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์

 
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.