หน้าแรก / แนะนำสำนัก / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ภารกิจ
 
 
ปรัชญา
 

ศูนย์รวมทรัพยากรการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการให้บริการ ประสานเทคโนโลยีทันสมัยก้าวไกล โยงใยความรู้มุ่งสู่ชุมชน

 
วิสัยทัศน์
 

เป็นศูนย์กลางบริการการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง

2. มุ่งพัฒนาความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

3. มุ่งพัฒนากระบวนการการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
 

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์และทันสมัยทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน

 
ประเด็นยุทธศาสตร์
 

1. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะ

2. การพัฒนาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนากระบวนการในการให้บริการที่มีคุณภาพ

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาล

 
ภารกิจ
 

ภารกิจหลัก : สนับสนุนการเรียนการสอน

ภารกิจรอง: ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายในและชุมชน

 
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3835-2808 หมายเลขภายใน มก. 2708
Copyright © 2011 Computer Services Department,
Office Of Academic Services,
Kasetsart University Sriracha Campus © SB.